1 september 2018

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
WeAreLions: WeAreLions commanditaire vennootschap met zetel te, Sint-Bernadettestraat 177, 9000 Gent, en met KBO nummer BE 0713.884.168.
Dienstverlener: betekent in deze voorwaarden WeAreLions en de coaches, die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor WeAreLions.
Klant: is de Klant, die bij WeAreLions dienstverlening afneemt.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen WeAreLions en Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
Dienstverlening: de diensten die WeAreLions aan de Klant levert.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al onze offertes, inschrijvingsformulieren, overeenkomsten en facturen en zijn integraal van toepassing op al onze dienstverlening. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden bij aangaan overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant, staan vermeld op onze website www.wearelions.be en op de achterzijde van onze facturen.
2.3 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met WeAreLions door deze op de hoogte werd gebracht van deze algemene voorwaarden en de implicatie ervan en dat hij/zij er alle bedingen van heeft aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de Klant, zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons tevoren zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Annulering van afspraken
3.1 Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op de dag van schriftelijke aanvaarding door WeAreLions van de inschrijving/overeenkomst door de Klant ingevuld en ondertekend op de website. Deze aanvaarding door WeAreLions verplicht de Klant tot afname.
3.2 Bij eventuele annulatie door de Klant nog voor de eerste dienstlevering, blijft het ons vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der overeenkomst te eisen, hetzij een schadeloosstelling van 15% op de totale som overeenkomst te eisen.
3.3 Bij eventuele annulatie door ons nog voor de eerste dienstlevering, zullen wij aan de Klant een schadeloosstelling verschuldigd zijn van 15% op de totale som van de overeenkomst.
3.4 Indien de Klant door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen sessie, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is WeAreLions gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.
3.5 Indien WeAreLions door overmacht de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal WeAreLions zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Klant en wordt de dienstverlening in overleg met de Klant verplaatst naar een later tijdstip.
3.6 WeAreLions op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit/sessie.

Artikel 4 Overdracht
De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere Klant individueel. De Klant kan zijn ingekochte dienstverlening niet overdragen aan een ander persoon.

Artikel 5 Overmacht
5.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.
5.2 Niet beperkend worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: medische noodgevallen, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden, beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
5.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan zes weken duurt is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. De betaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening zal door WeAreLions aan de Klant worden terugbetaald.

Artikel 6 Prijs – Betaling
6.1 De prijzen van toepassing op de dienstverlening zijn deze vermeld op de op het ogenblik van facturering geldende prijslijsten.
6.2 De Klant zal onmiddellijk na ondertekening of aanvaarding via website van het inschrijvingsformulier/overeenkomst of een voorschot van 15% of het volledige bedrag betalen.
6.3 De inschrijving en/of overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke (per mail) aanvaarding door WeAreLions.
6.4 De Klant zal uiterlijk binnen de 5 dagen na ondertekening of aanvaarding via de website van WeAreLions een mail ontvangen waarbij zij of de inschrijving/overeenkomst aanvaardt of weigert.
6.5 Bij aanvaarding zal de Klant tevens een factuur voor het totale overeengekomen bedrag ( met melding betaling voorschot 15% of betaling volledige bedrag) ontvangen. Indien enkel het voorschot betaald werd zal het saldo dienen betaald te worden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum en in elk geval uiterlijk één dag voor de overeengekomen datum aanvang van de dienstverlening.
6.6 Bij eventuele weigering van de inschrijving/overeenkomst door WeAreLions zal het reeds door de Klant betaalde bedrag integraal teruggestort worden.
6.7 Indien tijdige betaling uitblijft, is WeAreLions bevoegd tot opschorting van de dienstverlening.
6.8 Bovendien zal bij niet tijdige betaling de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% zonder dat de interest lager kan zijn dan 10% per jaar en dit voor elke reeds begonnen maand.
6.9 Indien de Klant, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met WeAreLions omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening na aanvang toch vroegtijdig wilt stopzetten, wordt hetgeen de Klant reeds vooruitbetaald heeft, in beginsel niet aan de klant terugbetaald.
6.10 Hetgeen in 6.9 is overeengekomen, geldt niet in de gevallen zoals omschreven in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De Klant erkent en aanvaardt dat elke door WeAreLions aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.
7.2 WeAreLions sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners.
7.3 Aansprakelijkheid van WeAreLions voor indirecte schade en gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8 Privacy Beleid
De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze diensten is onderworpen aan ons privacy beleid. U kan ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website www.wearelions.be. U kan ook steeds een kopie opvragen bij WeAreLions, Sint-Bernadettestraat 177, 9000 Gent of via info@wearelions.be. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt/behandeld in overeenstemming met de GDPR (general data protection regulation) wet van 25 mei 2018.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de overeenkomst tussen WeAreLions en de Klant alsmede onderhavige
algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.
9.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene
voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.
9.3 Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Artikel 10 Nietigheid
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. WeAreLions zal dan met de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Algemene voorwaarden gebruik website / privacy

1. Algemeen
Door deze website te gebruiken geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden gebruik website. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden mag u geen gebruik maken van deze website. WeAreLions Commanditaire Vennootschap (verder genoemd WeAreLions) behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gebruik website en de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.

2. Intellectuele eigendom
De gebruiker van deze website erkent en aanvaardt dat deze Website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen of enig ander item op deze website de intellectuele eigendom zijn van WeAreLions en vallen onder het auteursrecht. De handelsmerken en merknamen die in deze website voorkomen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De gebruikers van deze website verbinden er zich er zich van te weerhouden enige wijziging aan te brengen aan deze informatie of aan een gedeelte ervan. Het is de gebruikers van deze website niet toegelaten zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van WeAreLions eventueel beschikbaar gesteld materiaal te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op enige andere wijze voor enig commercieel doeleinde te gebruiken.

Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt WeAreLions zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

3. Waarborg
Deze Website evenals de inhoud ervan worden aangeboden zonder enige garantie. WeAreLions zal elke redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, doch WeAreLions kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie. WeAreLions garandeert niet dat deze website virus of fout vrij is doch zal alle redelijke inspanningen leveren ten einde deze website fout en virus vrij en toegankelijk te houden. WeAreLions kan evenwel niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud en/of een fout en/of virus en/of toegankelijkheid van de website noch voor deze voortvloeiend uit de mogelijke onderbreking of beëindiging van de functionaliteiten aangeboden via deze website.

4. Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites van derde partijen hebben. Uit deze links kan geen mening of akkoord van WeAreLions met betrekking tot de inhoud ervan afgeleid worden. WeAreLions heeft geen controle/beheer over deze website en kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud hiervan noch met betrekking tot de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie hierop.

5. Onwettig gebruik
De gebruiker verbindt er zich toe deze website niet te gebruiken in strijd met de heersende wetgeving, huidige algemene voorwaarden, de openbare orde en goede zeden.

6. Aansprakelijkheid
De informatie, producten en diensten aanwezig op deze website kunnen technische en andere foutieve gegevens bevatten.
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan WeAreLions onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade inclusief verlies inkomsten, verlies van business, verlies data, verlies clientèle, verlies gebruik materiaal of diensten of eender welke schade ontstaan, door het gebruik of bediening van de website.

7. Privacy policy
Op deze website wordt u expliciet gevraagd uw persoonlijke gegevens in te geven, deze zullen dan door WeAreLions opgeslagen worden in hun data bestand.

Bij het geven van uw persoonlijke gegevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat WeAreLions deze gegevens enkel zal gebruiken ten einde haar contractuele verplichtingen nopens u te vervullen, indien gevraagd versturen nieuwsbrief, andere interne doeleinden, dienstverlening, uitschrijven en inning facturen, management en informatie doeleinden als deel van onze commerciële relatie met de gebruiker.

Mits uw inschrijving op de nieuwsbrief, zullen we deze persoonlijke gegevens gebruiken ten einde u occasioneel via post of e-mail berichten te sturen mbt aanpassingen aan de website, nieuwe diensten en speciale offers waarvan we denken dat u deze nuttig vindt. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen (via mail en/of post) kan u dit per e-mail melden aan info@wearelions.be. Al deze verzamelde persoonlijke informatie wordt door WeAreLions bewaard in beveiligde databases en zal enkel gebruikt worden voor management klanteninformatie en deze zal niet verkocht of medegedeeld worden aan externe bedrijven.

8. Toepasselijk recht
Huidige website is ontworpen en wordt beheerst door het Belgische Recht. Voor alle geschillen die naar aanleiding van huidige Website mochten ontstaan zullen enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

BE PART OF THE PRIDE

Ontvang coachingtips van Yasmin

Ontvang als eerste inspirerende verhalen en handige tips rechtstreeks in je mailbox!

Kies alle manieren waarop je wilt horen van WeAreLions:

Je kunt je op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Bekijk ons privacybeleid.

We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hierboven te klikken om je te abonneren, erken je dat je informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees de privacypraktijken van MailChimp.